Objektivat Strategjike

Objektivat kryesore jane :

 • Forcimi dhe fuqizimi i Shoqates , ne menyre qe te jete e afte te perballoje detyrat dhe sfidat e kohes .
 • Perkujdesje per te krijuar nje ambjent te ndeshem biznesi , te mbroje dhe promovoje interesat e industrise se riciklimit.
 • Krijimi i mundesive per njohjen dhe aplikimin ne vend te arritjeve dhe teknologjive te perparuara ne fushen e riciklimit dhe mbrojtjes se ambientit .
 • Promovimi i Shoqates si edhe i punes se anetareve te saj .

Fushat kryesore te veprimtarise :

 • Pjesemarrje ne hartimin dhe permiresimin e legjislacionit ne fushen e riciklimit per probleme teknike , ekonomike , financiare dhe organizative .
 • Njohja dhe instruktimi i anetareve me legjislacionin e miratuar .
 • Terheqja e mendimit te specialisteve per probleme te industrise se riciklimit .
 • Pjesemarrje ne organet e vendimarrjes , per miratimin e studimeve dhe projekteve te riciklimit dhe ambientit , dhe per probleme te tjera kombetare etj
 • Reagimi ndaj barrierave administrative ne interpretimin dhe zbatimin jo te drejte te ligjeve , qe cenojne padrejtesisht interesat e anetareve te Shoqates .
 • Hartimi i marreveshjeve te bashkepunimit ne mbeshtetje te ligjeve ne fuqi , me institucione qendrore dhe vendore per saktesimin dhe disiplinimin e marredhenieve midis paleve .
 • Marredhenie me Shoqatat simotra te vendit dhe te huaja , bashkepunimi i programuar me to per shkembimin e pervojes .
 • Promovimi i figurave te shquara ne fushen e riciklimit dhe ambientit , organizimi i aktiviteteve jubilare per nder te tyre .
 • Organizimi dhe festimi i “Dites se Ricikluesve ” te dielen e pare te muajit Maj cdo vit ne te gjithe vendin ne nderim te punes se tyre .
 • Ne bashkepunim me Institucione qendrore organizon komisione , kurse e shkolla per pergatitjen dhe licensimin e specialisteve te kualifikuar te fushes duke aktivizuar personelin inxhiniero- teknik te kompanive antare te Shoqates .

MISIONI

Misioni i shoqates eshte zhvillimi i industrise se riciklimit dhe mbrojta e ambjentit nepermjet perfaqesimit , promovimit dhe mbrojtjes se interesave te anetareve te saj .

 

VIZIONI

Te behet partner i kompanive te riciklimit per zhvillimin e tyre dhe te kontribuoje ne ndertimin e nje Shqiperie moderne. .

Misioni dhe vizioni jane horizontet dhe objektivat drejt te cilave Shoqata e Ricikluesve te Shqiperise udhehiqet ne te gjithe veprimtarine e saj gje e cila pasqyrohet ne programin e saj .